Albums:

1987 – ‘Reboelje yn in sabeare wrâld’ (demo)<br> (Reboelje)

1989 – ‘Skepper fan de Skepper’ (Reboelje)
1991 – ‘Magysk Teater’ (Reboelje)
1992 – ‘Simmersnie’ (mini-cd) (Reboelje)
1993 – ‘De fûgel yn dy’ (Reboelje)
1994 – ‘Medusa’ (Reboelje)
1995 – ‘Flecht’ (Reboelje)
1996 – ‘Merkeman’ (mini-cd) (Reboelje)
1996 – ‘De Brulloft’ (Reboelje)
1998 – ‘Hotel Reboelje’ (compilatie) (Reboelje)
1999 – ‘Merkeman’ (Reboelje)
2000 – ‘De Oere 0 part 1’ (Reboelje)
2001 – ‘Wûnslân’ (Reboelje)
2007 – ‘Wat West Hat Wie’ (Mariusz)
2012 – ‘De Nacht Wachtet’ (Mariusz en de Muzikanten) 2020 – ‘De Utstjoering’ (Mariusz)

Singles:

‘Marije Maria’ (1998) (Reboelje)
‘Sielesiik’, B-kant van de vinyl single ‘de Swarte Ridder’ (Reboelje)
‘De Fûgel Yn Dy’ (1998) (Reboelje)
‘It Famke, de Hûn en de Houtkapper’ (Reboelje)
‘Spyt’ (2005) (Mariusz)
‘Sulveren Wein’ (2006) (Mariusz)
‘Wat West Hat Wie’ (2007) (Mariusz)
‘Laat ut nooit gebeure’ (2008)
‘Farwol’ (2011) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Blaas der op’ (2011) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Ik sjong foar dy’ (2011) (Mariusz en de Muzikanten)
‘It is net oan my’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Ik bin in Amsterdammer’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Hasto it dien’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Lit har hjir mar bliuwe’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Sodom of Gomorra’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Sûker swiet sa swiet’ (2012) (Mariusz en de Muzikanten)
‘It kin samar wêze’ (2015) (Mariusz en de Muzikanten)
‘De Frije Frou’ (2016) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Langjend nei dy’ (2016) (Mariusz en de Muzikanten)
‘Iensume Fiskers (2017) (Mariusz en de Muzikanten)
‘it lot fan god’ (2022) (Mariusz)
‘myn gelok’ (2022) (Mariusz)
‘it ljochtskip'(2022) Mariusz
‘hâld fan dysels’ (2022) Mariusz

Boeken:

Dichtbundel: ‘De Dreade Man’ (1987)
Bundel Liedteksten: ‘Ik Sjong Foar Dy’ (2011)

Projecten, Theatervoorstellingen, Tournees, Prijzen:

Tournee door Polen (1990) (Reboelje)
Tournee door Bretagne Frankrijk (1992) (Reboelje)
Tournee door Bretagne Frankrijk (1993) (Reboelje)
Live optreden bij de BBC in Londen (1993) (Reboelje)
‘Medusa’ (1994) (Reboelje)
‘De Brulloft (1996) (Reboelje)
Friese Popprijs ( 1996)
‘Eilân yn de see’ (1999) (Reboelje)
‘Oerol’ (1999) (Reboelje)
‘Wûnslân’ (2001) (Reboelje)
Bernlef prijs (2002) ( Reboelje)
‘Blau Paradys’ (2002) (Reboelje)
‘Tet Rozendal sjongt Marlene Dietrich’ (2009) (met Tet Rozendal en Tseard Nauta)
‘It wûnder út ’e Wâlden’ (2011) (met Tet Rozendal en Tseard Nauta)
‘Swart Langstme’ (2013) (Mariusz en de Muzikanten) (idee en teksten: Bart Kingma)
Gouden Sadel Award (2013)

Meld je aan voor de nieuwsbrief