Wolkom op de webside fan Mariusz

Mariusz is Marius de Boer
muzykman fan Fryslân
sjonger/pianist/tekstdichter/komponist en útjouwer
fan Fryske muzyk

Folgje it lêste nijs op facebook

Folgje Mariusz op spotify

Solo mei eigen wurk

Moaie teksten, goed te ferstean. Unyk útfierd op de piano oanfolle mei drum&base loops. Kompakte opstelling, gau te plak.

Âlde en nije hits

Mariusz skreau troch de jierren hinne hûnderten teksten en muzyk. Hy put yn syn live-shows út sawol it âldere as it nijere wurk.

Ferskate programma's

Mariusz spilet op dit stuit twa programma's: ien mei it aksint op lústerferskes (foar sittend publyk) en in twadde show die mear rockt.